คาถาบูชาดวงประจำปีเกิด สถานที่ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด

ดวง โชคชะตา ทำนาย sawadd

รู้หรือไม่ ในวันเกิดแต่ละปีมีคาถาบูชาด้วยนะ และถ้ายิ่งบูชาตามวันที่เกิดก็จะยิ่งส่งผลดีต่อตัวเองมากขึ้นเรื่อย ๆ ช่วยปัดเป่าความทุกข์โศกโรคภัยต่าง ๆ ให้แคล้วคลาดปลอดภัย พบเจอแต่ความสุขความสำเร็จในชีวิต

คาถาบูชาปีเกิดที่เขาว่าดีเลิศนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้าง บทความวันนี้สวัสดีจะพาทุกท่านไปรู้จักคาถาบูชาดวงประจำปีเกิดกันเอง พร้อมแล้วมาเริ่มด้วยกันเลย

สารบาญ

คาถาบูชาดวงประจำปีเกิดจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยดีกว่า

มาใหม่กดตรงนี้


1. ชวด

สำหรับคนเกิดปีชวดวัดประจำปีเกิดคือวัดพระธาตุศรีจอมทอง

มิ่งขวัญอยู่ที่พระธาตุศรีจอมทอง ณ วัดศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่พระธาตุนี้บรรจุพระทักษิณโมลีธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

บทสวดบูชา พระธาตุศรีจอมทอง

นะมามิ ติโลกะโมลี โลหะกุฏเฐ นะติฏฐิตัง ปูชิตัง สัพพะโลเกหิ กิตติมันตัง มะโนระหัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา อังคะวะหะเย ปุเรรัมเม โกวิสารัคคะ ปัพพะเต สะหิเหมะคูหาคัพเภ ทักขิณะ โมลีธาตุโย อะหัง วันทามิ สัพพะทา

2. ฉลู          

สำหรับคนเกิดปีฉลูวัดประจำปีเกิดคือวัดพระธาตุลำปางหลวง

มิ่งขวัญอยู่ที่พระธาตุลำปางหลวง ณ วัดลำปางหลวง เกาะคา จังหวัดลำปางพระธาตุนี้บรรจุอัฐิลำคอหน้า – หลัง และอัฐิพระนลาฏข้างขวาของพระสัมมาสัมพุทธ

บทสวดบูชา พระธาตุลำปางหลวง

ปายุตาภูตา อะนุรานุภาวา จิรังปติฏฐิโต สัมภะกัปปะปุเร เทเวนะ คุตตา อันตุราภิเทยยา นิมามิ หันตัง วะระชินะธาตุง กุมาระกัสสะปัง นราตะ ธาตุโย เมฆิยะมหาเถระโร กัณณะธาตุฏฐะเปติ มหาฐาเน เจติยัง ปูชิตา นะระเทเวหิ อะหัง วันทามิ ธาตุโยฯ

3. ขาล

สำหรับคนเกิดปีขาลวัดประจำปีเกิดคือวัดพระธาตุช่อแฮ

มิ่งขวัญสถิตอยู่ที่พระธาตุช่อแฮ ณ วัดช่อแฮ จังหวัดแพร่พระธาตุแห่งนี้บรรจุพระธาตุศอกข้างซ้ายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

บทสวดบูชา พระธาตุช่อแฮ

เสยะยัง ธัชชัคคะปัพพะเต พุทธาธาตุ ปะติฏฐิตัง ปะสัน เนนะ อะหัง วันทามิ ทูระโตฯ

4. เถาะ

สำหรับคนเกิดปีเถาะวัดประจำปีเกิดคือวัดพระธาตุแช่แห้ง

มิ่งขวัญสถิตอยู่ที่พระธาตุแช่แห้ง ณ วัดแช่แห้ง จังหวัดน่านพระธาตุแห่งนี้บรรจุพระธาตุข้อมือซ้ายกับพระเกศธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

บทสวดบูชา พระธาตุแช่แห้ง

ปายาตุภูตา อตุรานุ ภาวะจิรัง ปะติฏฐิตา นันทกัปปัฏฐานะปุระ เทเวนะคุตตา วะระพุทธาตุงจิรัง อะหัง วันทามิ ตัง ชินะธาตุง เสตะฐาเน อะหัง วันทามิ ทูระโตฯ

5. มะโรง

สำหรับคนเกิดปีมะโรงวัดประจำปีเกิดคือวัดพระธาตุวัดพระสิงห์และพระพุทธสิหิงค์

มิ่งขวัญสถิตอยู่ที่พระธาตุสิงห์ ณ วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่พระธาตุแห่งนี้บรรจุพระบรมธาตุ และมีพระพุทธสิหิงค์ประดิษฐานอยู่ ณ วัดนี้ด้วย ซึ่งบางตำราก็ว่าให้คนเกิดปีมะโรงกราบไหว้พระพุทธสิหิงค์ มิใช่พระธาตุเจดีย์

บทสวดบูชา พระธาตุวัดพระสิงห์และพระพุทธสิหิงค์

นะมามิ สิหิงคะพิมพัง สุวัณณะภิรัมมัง ลังกาละ ชาตัง โสภาภิโสภัง สะลาภิกันตัง นะมามิหังฯ

6. มะเส็ง

สำหรับคนเกิดปีมะเส็งวัดประจำปีเกิดคือวัดพระเจดีย์ศรีมหาโพธิ์

มิ่งขวัญสถิตอยู่ที่พระธาตุ ณ วัดพระเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดียต้นศรีมหาโพธิหรือโพธิบัลลังก์เป็นสถานที่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ ณ ที่นั้น แต่คนเกิดปีมะเส็งที่มิมีโอกาสเดินทางไปที่อินเดีย ก็สามารถไหว้บูชาต้นมหาโพธิ์ หรือต้นโพธิ์ใหญ่ ๆ ตามวัดต่าง ๆ ใกล้บ้านของท่านก็ถือว่าแทนกันได้

บทสวดบูชา พระเจดีย์ศรีมหาโพธิ์

ปะฐะมัง โพธิปัลลังกัง ทุติยังอนิมิสสะกัง ตะติยัง จังกะมะเสฏฐัง จะตุตะถัง ระตะนะฆะรัง ปัญจะมัง อะชะปาลานิโครธัง ฉัฏฐังราชา ยะตะนัง สัตตะมัง มุจจะรินทัง อะหัง วันทามิ ทูระโตฯ

7. มะเมีย

สำหรับคนเกิดปีมะเมียวัดประจำปีเกิดคือวัดพระเจดีย์ชเวดากอง

มิ่งขวัญสถิตอยู่ที่พระธาตุตะโก้ง หรือเจดีย์ชเวดากอง วัดพระธาตุตะโก้ง ประเทศพม่าพระธาตุแห่งนี้บรรจุพระเกตุธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

บทสวดบูชา พระเจดีย์ชเวดากอง

ธัมภูทีเป วะระฐาเน สิงคุตตะเร มะโนรัมเม สัตตะระนะ ปะฐะมัง กะกุสันธัง สุวัณณะฑัณธัง ธาตุโย ฐัสสะติ ทุติยัง โคนาคะมะนัง ธัมมะกะระณัง ธาตุโย ฐัสสะติ ตะติง กัตสัปปัง พุทธะจีวะรัง ธาตุโย ฐัสสะต จะตุตะถัง โคตะมะ อัฏฐเกสะ ธาตุโย ฐัสสะติ ปัญจะมัง อริยะเมตเตยโย อนาคะโต อุตตะมังธาตุโยฯ

8. มะแม

สำหรับคนเกิดปีมะแมวัดประจำปีเกิดคือวัดพระธาตุดอยสุเทพ

มิ่งขวัญสถิตอยู่ที่พระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่พระธาตุแห่งนี้บรรจุพระบรมธาตุและพระเกศธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

บทสวดบูชา พระธาตุดอยสุเทพ

สุวัณณะเจติยัง เกสาวะระมัตถะลุงคัง อรัญญะธาตุ สุเทเว สัพพะ ปูชิง ตัง นะวะเทเวหิ อะหัง วันทามิ ธาตุโยฯ

9. วอก

สำหรับคนเกิดปีวอกวัดประจำปีเกิดคือวัดพระธาตุพนม

มิ่งขวัญสถิตอยู่ที่พระธาตุพนม จังหวัดนครพนมพระธาตุแห่งนี้บรรจุพระอุรังคธาตุหรือกระดูกหน้าอกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

บทสวดบูชา พระธาตุพนม

กะปะณะ คิริสมิง ปัพพะเต มหากัสสะเปนะ ฐาปิตัง พุทธะอุรัง คะธาตุง สิริสา นะมามิฯ

10. ระกา

สำหรับคนเกิดระกาวัดประจำปีเกิดคือวัดพระธาตุหริภุญชัย

มิ่งขวัญสถิตอยู่ที่พระธาตุหริภุญชัย ณ วัดหริภุญชัย จังหวัดลำพูนพระธาตุแห่งนี้เป็นที่สถิตแห่งพระเกศธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

บทสวดบูชา พระธาตุหริภุญชัย

สุวัณณะเจติยัง หะริภุญชะยัฏฐัง วะระโมลีธารัง อุรัฏฐเสฎฐัง สะหะอังคุลิฏฐัง กัจจายะเนนา นิตะปัตตัปปะรัง สีเสนะ มัยหัง ปะณะมามิ ธาตุง อะหัง วันทามิ สัพพะทาฯ

11. จอ

สำหรับคนเกิดจอวัดประจำปีเกิดคือวัดเกตุการาม

มิ่งขวัญสถิตอยู่ที่พระเจดีย์เกตุแก้ว วัดเกตุแก้วจุฬามณี จังหวัดอุทัยธานี

บทสวดบูชา วัดเกตุการาม

จัตตาฬีสะสะมา ทันตา เกส โลมรา นขาปิจะเทวา หะรันติ เอเกกัง จักกะวาฬาปะรัมปะรา ปูชิตา นะระเทเวหิ อะหัง วันทามิ ธาตุโยฯ

12. กุน

สำหรับคนเกิดกุนวัดประจำปีเกิดคือพระธาตุดอยตุง

มิ่งขวัญสถิตอยู่ที่พระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงรายพระธาตุแห่งนี้บรรจุพระบรมอัฐิธาตุและรากขวัญ (กระดูกไหปลาร้าเบื้องซ้าย) ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

บทสวดบูชา พระธาตุดอยตุง

พิมพา ธะชัคคะ ปัพพะเต นะจุฬาชาตุ จิรัง มะหาคะมา นะมามิหัง อะหัง วันทามิ สัพพะทาฯ

ทั้งหมดนี้คือทั้งสิบสองปีนักษัตรและบทสวดประจำปีเกิดที่สวัสดีนำมาให้ทุกท่านได้อ่านกัน ถึงอย่างนั้นนอกจากสวดมนต์แล้วการทำบุญทำกุศลและความดียังเป็นสิ่งที่ช่วยให้ชีวิตเราพบเจอแต่ความสุขอีกด้วย

อย่าลืม เป็นเพื่อนกับเราบนเฟสบุ๊กกรุ๊ปสวัสดี เพื่อติดตามข่าวสารล่าสุด กิจกรรมถูกใจวัยเก๋า ด้วยนะครับ

เป็นเพื่อนกับเรา

รับข้อมูลล่าสุด และติดตามกิจกรรมที่น่าสนใจของสวัสดี

Responses